Over ons

Missieverklaring

Missieverklaring, manifest, basisprincipes, geschiedenis

Missieverklaring TCC/CCI:

Opgericht in 2013 als de Transatlantic Christian Council (TCC) en zich ontwikkelend naar een wereldwijde reikwijdte, streeft Christian Council International (CCI) naar de ontwikkeling van een trans-Atlantisch en internationaal netwerk van christenen en conservatieven op het gebied van openbaar beleid, ter bevordering van het burgerlijk welzijn, zoals begrepen binnen de joods-christelijke traditie waarop onze samenlevingen grotendeels zijn gebaseerd. Ons doel is om het overheidsbeleid aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en in bredere zin bij internationale organisaties te beïnvloeden vanuit een christelijk en politiek conservatief perspectief, met het brede doel om de grootste verworvenheden van onze politieke systemen te bevorderen en te beschermen: beperkte overheid, de vrije markt en individuele vrijheid, in het bijzonder vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs, met het gezin als de fundamentele bouwsteen van de samenleving.

TCC/CCI komt op voor christelijke normen bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN), Europese Unie (EU), Afrikaanse Unie (AU), en bij vertegenwoordigers van lidstaten zoals de VS en Afrikaanse landen. Extra aandacht gaat uit naar thema's als de bescherming van het leven, het natuurlijke gezin en vrijheid zoals godsdienst en onderwijs. TCC is hiertoe in staat omdat zij de bevoegdheden en toegang heeft verworven om met deze organisaties en vertegenwoordigers te spreken en te lobbyen. Concreet proberen we internationale resoluties en beslissingen aan de bron te beïnvloeden door besluitvormers persoonlijk aan te spreken en hen de juiste keuzes te laten maken.

Manifest: Een transatlantische en internationale focus op menselijke waardigheid, vrijheid en deugd

Sinds het midden van de vorige eeuw vormt het partnerschap tussen de Verenigde Staten en Canada en de vrije naties van Europa en de wereld de geopolitieke basis voor een grotere veiligheid en de wereldwijde verspreiding van democratie, de rechtsstaat en vrije markten. Het belangrijkste fundament van het transatlantische en bredere internationale partnerschap en het politieke, economische en sociale stelsel dat daaraan ten grondslag ligt, is onze gemeenschappelijke inzet voor de handhaving van de menselijke waardigheid en de individuele vrijheid die het geloof in de menselijke waardigheid met zich meebrengt.  Deze verbintenis, die voor een groot deel voortvloeit uit het christelijk geloof waarop de westerse beschaving grotendeels is gebouwd, wordt thans bedreigd nu het publieke domein gekenmerkt wordt door onverschilligheid en zelfs vijandigheid ten opzichte van het christelijk geloof.  Christenen en gelijkgezinden moeten een plaats voor zichzelf opeisen in het publieke debat en bij het formuleren van beleid, niet om hun geloof te domineren of aan anderen op te dringen, maar om voor iedereen onze kostbaarste publieke goederen veilig te stellen - nogmaals, beperkt bestuur, vrije markten en individuele vrijheid - en de transatlantische en bredere internationale gemeenschap van soevereine democratieën zonder welke deze publieke goederen in deze geglobaliseerde 21e eeuw wereldwijd in gevaar zullen zijn.

Wij geloven ook dat het van vitaal belang is te erkennen dat ware vrijheid onmogelijk is zonder een burgerij die zich uit vrije wil inzet voor het welzijn van zowel individuen als de samenleving, met inbegrip van fundamentele sociale instellingen zoals het gezin.  Goed burgerschap begint thuis en in plaatselijke gemeenschappen.  Tegenover de huidige sterke tendens naar homogenisering en centralisering van de macht stellen wij dat lokale, historische en inheemse identiteiten moeten worden gerespecteerd en bevorderd. Met dit in gedachten zullen wij niet alleen de klassieke vrijheden van godsdienst, meningsuiting, vereniging, pers, onderwijs en dergelijke hooghouden, maar ook streven naar samenlevingen die individuele en burgerlijke deugdzaamheid aanmoedigen - samenlevingen waarin mensen vrij zijn om de vrucht van de Geest in het openbaar uit te leven: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Basisprincipes

Geloofsbelijdenis: Wij houden vast aan het traditionele, historische, orthodoxe christelijke geloof zoals uitgedrukt in de Geloofsbelijdenis van de Apostelen, zoals die door de eeuwen heen algemeen begrepen is.  Wij staan open voor leden van alle takken van het traditionele Christelijke geloof -- Katholiek, Protestants en Orthodox.

Menselijke waardigheid: Om de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland te citeren: "De menselijke waardigheid is onschendbaar."

De enige bron van menselijke waardigheid is onze status als beelddragers van God - het feit dat God ons naar zijn beeld heeft geschapen. De inherente waardigheid van ieder mens als beelddrager van God brengt een politiek, economisch en sociaal kader met zich mee dat het recht van ieder individu eerbiedigt om, voor zover mogelijk, in vrijheid te leven. Daarnaast brengt de menselijke waardigheid voor ieder individu de verplichting met zich mee om alle anderen als mede-beelddragers van God te respecteren en hen dienovereenkomstig te behandelen.

Wij erkennen ook dat alle mensen gevangen zijn in hun zondige natuur en verlossing behoeven.  Dit maakt de staat noodzakelijk om het kwaad in toom te houden en de rechtsstaat te waarborgen.  Maar omdat alle menselijke instellingen, inclusief de staat, ook onderhevig zijn aan de gevolgen van zonde en onvolmaaktheid, moeten de bevoegdheden van de staat beperkt zijn en onderworpen aan checks and balances.

Beperkte overheid:  Het primaire doel van de overheid is te zorgen voor de rechtsstaat in eigen land en voor veiligheid in het buitenland.  Om de menselijke vrijheid te behouden, zowel voor individuen als voor sociale instellingen zoals het gezin, moeten de bevoegdheden van de staat zorgvuldig beperkt worden en onderworpen zijn aan checks and balances.  In deze globaliserende wereld moeten niet alleen nationale regeringen, maar ook alle andere bestuursstructuren verantwoording afleggen aan de juiste electoraten.  Daarom staan wij terughoudend tegenover internationale organisaties en supranationale instellingen die het recht opeisen om macht uit te oefenen zonder rechtstreekse verantwoording aan een electoraat.  Wij geloven dat subsidiariteit een belangrijk beginsel is bij de uitoefening van overheidsmacht.

De aard van de vrijheid: Zoals hierboven is aangegeven, zijn vrijheid en menselijke waardigheid intrinsiek met elkaar verbonden.  Zij leiden beide tot dezelfde combinatie van rechten en plichten.  Een fundamenteel kenmerk van vrijheid is de vrijheid om goed te doen, zonder autoritaire of totalitaire dwang van de staat of de regering.  Op het publieke domein impliceert dit niet alleen de bescherming door de overheid van de klassieke vrijheden van godsdienst, meningsuiting, vereniging en pers, maar ook de roeping van ieder individu om in interactie met anderen de vrucht van de Geest te beleven.

De aard van het gezin: Wij geloven dat het voor de kracht van de samenleving op de lange termijn noodzakelijk is om het gezin, zoals dat traditioneel wordt begrepen, te beschermen en te eren.  De ideale verschijningsvorm van het gezin bestaat uit een vader en moeder, verenigd in het huwelijk en samenlevend met hun kinderen.  Wij erkennen dat dit ideaal niet altijd mogelijk is.  Wij stellen ook dat kinderen toebehoren aan hun familie, niet aan de staat of aan scholen.

Geschiedenis TCC

Conceptie in 2005 - De TCC is de verwezenlijking van een idee ontwikkeld door Henk Jan van Schothorst. De eerste aanzet was een bijeenkomst in 2005, waar de 'Werkgroep versterking trans-Atlantische betrekkingen' werd opgericht. De oprichting kwam voort uit het lidmaatschap van Henk Jan als staflid namens het Europees Parlement van de Transatlantic Legislators' Dialogue (TLD) met het Amerikaanse Congres. Doel was onder meer het opzetten van een transatlantisch netwerk van gelijkgestemden op politiek en maatschappelijk niveau. Deelnemers waren Nederlandse leden en stafleden van het Europees en Nationaal Parlement en de lokale overheid in Bodegraven, het geboortedorp van Henk Jan. Dit idee werd niet verder uitgewerkt omdat het geen 100% focus en aandacht kon krijgen.

Geboorte in 2013 - Henk Jan benaderde in 2012 een voormalige Amerikaanse diplomaat, die ook staflid is geweest aan de Amerikaanse kant van de TLD, om dit idee opnieuw te bespreken. Beiden waren het eens over de noodzaak om christenen in het openbare leven aan de andere kant van de Atlantische Oceaan samen te brengen om de doordringende secularisatie in het publieke domein in zowel Europa als Amerika tegen te gaan en de daaruit voortvloeiende verzwakking van de trans-Atlantische toewijding aan de fundamentele westerse waarden en instellingen die geworteld zijn in het christelijke wereldbeeld - beperkte overheid, vrije markten en individuele vrijheid, onder anderen.  Toen hun gesprekken in de eerste helft van 2012 begonnen, was het perspectief van Henk Jan dat van een voormalig stafmedewerker van een christelijk lid van het Europees Parlement en een lange tijd politiek adviseur van christelijke politieke netwerken en bewegingen in Oost-Europa, de Balkan en Afrika, met extra aandacht voor Egypte, Kenia en Tanzania.  Het perspectief van de Amerikaanse diplomaat was dat van een twintigjarige buitenlandse dienst met een concentratie op Europese zaken als politiek adviseur bij de Amerikaanse Missie bij de Europese Unie in Brussel, zijn laatste opdracht bij Buitenlandse Zaken.  De TCC is sinds januari 2013 een non-profitorganisatie in Nederland. TCC heeft onder andere twee grote evenementen georganiseerd in de eerste twee jaar van haar bestaan: de inaugurele conferentie, die plaatsvond in Royal Cercle Gaulois, Brussel op 4 december 2013 en evenementen die plaatsvonden in de Library of Congress en het Capitool in Washington D.C., van 10-12 september 2014.

Teenager - In 2015, na een strijd met de belastingdienst tot aan de Hoge Raad van precies 2,5 jaar, kreeg TCC haar belastingvrijgestelde status in Nederland met terugwerkende kracht tot de aanvraagdatum van februari 2013. Dit was een zeer uitdagende periode, waarin TCC met zeer beperkte middelen zich een weg heeft gebaand in de uitvoering van haar doelstellingen. Belangrijk in het vonnis was het bewijs van de drie rechters dat TCC alles perfect in overeenstemming met haar doelstellingen had gedaan, ook in financieel opzicht. Het belangrijkste punt was dat het Hof het standpunt van de belastingdienst over het belangrijkste geschilpunt volledig van de hand wees. Dat was de vraag of TCC, als organisatie met een christelijke grondslag, het algemeen belang kon dienen of alleen het belang van een bepaalde groep in de samenleving, namelijk de christenen. 

Volwassenheid - Naarmate de tijd vorderde verbreedde TCC haar werkterrein naast haar transatlantische activiteiten in Washington DC en kreeg zij een speciale consultatieve status en accreditatie bij internationale organisaties als de Verenigde Naties (VN) in New York en haar ondergeschikte organen als de Mensenrechtenraad in Genève (OHCHR), het Europees Parlement (EP) in Brussel en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (EU-FRA) in Wenen en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) met speciale aandacht voor de vergaderingen over de uitvoering van de menselijke dimensie (ODIHR-HDIM) in Warschau, terwijl ook wordt samengewerkt met de Afrikaanse Unie (AU) en de lidstaten. Nu op wereldwijde schaal te werk te gaan vraagt om aanpassing van de naam van Transatlantic Christian Council naar Christian Council International. Gebieden om aan te werken met extra focus werden de bescherming van Leven, Familie en Vrijheid (van religie en onderwijs).

Sinds juni 2020 is er een zusterorganisatie opgericht in Virginia als Christian Council International (CCI).  Zowel de entiteit in Virginia als de Nederlandse entiteit hebben een belastingvrije status. We hebben gesproken met vele belangrijke christenen in het openbare leven en banden gelegd met vele belangrijke christelijke en conservatieve organisaties wereldwijd die ons idee steunen.  Implementatie van de doelstellingen vond plaats op alle fronten, inclusief een bestuursformatie, een uitgebreide website en het ontwikkelen van een effectieve fondsenwervingsstrategie. Een breder beeld van de toenemende activiteiten van TCC/CCI is samengevat in de kwartaal- en jaarverslagen.